VzdelávanieObčianske združenie Vedecká hračka poskytuje informácie z ludonómie rodičom, učiteľom, výskumným pracovníkom, výrobcom hračiek ap.

Konzultujeme aj otázky priemyselnoprávnej ochrany, najmä produktov týkajúcich sa hračiek a hier.

Občianske združenie Vedecká hračka pripravilo v roku 1999 semináre "Úžasné a tak jednoduché" a "Vedecká hračka a pokusy v táboroch". V spolupráci s Katedrou vlastivedy a prírodovedy Pedagogickej fakulty UMB usporiadalo seminár "Hračka v škole" (2003), vedecké konferencie s medzinárodnou účasťou "Hračky v edukácii" (2005) a „Ludotéka – prostredie informálnej edukácie“ (2006, Banská Bystrica/Brezno).

Členky predsedníctva občianskeho združenia Vedecká hračka sa aktívne zúčastnili na 14 medzinárodných seminároch a konferenciách o vzdelávaní a hrách.

Ostatné:

  • 16. IPA Conference „Play: Learning for Life“ (Berlín, 2005, IPA),
  • 6. mezinárodní konference „Rubikova kostka – multikulturalita“ (Praha, 2006),
  • 24. ICCP World Conference „Life is play“ (Brno, 2007),
  • „Pedagogika voľného času - teória a prax“ (Trnava, 2007),
  • 6. International Conference „The Quality of Education: Theoretical and Practical Dimensions“ (Vilnius, 2007),
  • Hry a hračky v 21. storočí (Modrý Kameň, 2008).

V spolupráci s metodicko-pedagogickými centrami sme od novembra 2005 usporiadali (najmä počas putovných výstav Vedecká hračka) 56 seminárov "Hračky ako prostriedky edukácie". Zúčastnilo sa ich vyše 1 200 pedagogických zamestnancov. Z nich 122 spracovali pôvodné práce o využití konkrétnej hračky vo vyučovaní a získali osvedčenie o absolvovaní vzdelávania. Obvyklý rozsah seminárov je 7 hodín vrátane 1 hod. workshopu. Odborná garantka seminárov je PaedDr. Eva Balážová, PhD. (Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica).

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky akreditovalo 23. júna 2008 podľa zákona č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní pre vzdelávaciu inštitúciu Vedecká hračka, občianske združenie, kurz „Hry a hračky ako prostriedky edukácie“. Celkový rozsah kurzu je 60 hodín, z toho 24 hodín prednášok, seminárov a workshopov. Odborní garanti vzdelávania sú prof. PaedDr. Vojtech Korim, CSc., dekan Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela a PaedDr. Eva Balážová, PhD., PdF UMB. Usporiadaním kurzov pre pedagogických zamestnancov, príp. výrobcov a distribútorov hračiek prispievame k zvýšeniu kultúry hry a hrania a využitiu hier a hračiek vo vyučovaní a voľnom čase detí a mládeže.


Fotografie  Fotografie z konferencií a seminárov

Fotografie zo seminárov

Modrý Kameň, Hračka v 21. storočí, medzinárodná konferencia, 2008

Banská Bystrica - Brezno, Ludotéka, konferencia s medzinárodnou účasťou, 2006
 
© 2006 - 2009 vedeckahracka.sk