VEDECKÁ HRAČKA - SCIENTIFIC TOY

Vedecká hračka je dobrovoľné záujmové nepolitické občianske združenie, ktorého cieľom je rozvíjať voľnočasové záujmové technické a výtvarné aktivity, najmä detí a mládeže, ktoré smerujú k navrhovaniu, vývoju, výrobe a propagácii vedeckých hračiek a hier s dôrazom na ich využitie vo vzdelávaní.

Organizácia je členom:
 • Banskobystrického združenia neziskových organizácií,
 • Medzinárodnej organizácie pre voľný čas detí a mládeže vo vede a technike (Mouvement International pour le Loisir Scientifique et Technique – MILSET) a
 • Medzinárodnej rady pre detskú hru (International Council for Children's Play – ICCP).
Aktivity v rozvoji vedecko-technickej tvorivosti detí a mládeže ocenili:
 • primátor Banskej Bystrice – ďakovný list primátora 2005;
 • Slovenská humanitná rada (B. Puobišová – Dar roka 2005);
 • Dobrovoľnícke centrum a mesto Banská Bystrica (E. Balážová, B. Puobišová – Srdce na dlani 2007);
 • Rada mládeže Slovenska (B. Puobišová – MOST 2009);
 • Mesto B. Bystrica (B. Puobišová – Cena Mesta Banská Bystrica 2010).
Súťaž Vedecká hračka - Scientific Toy s medzinárodnou účasťou.

Osemnásť ročníkov súťaže:

233 návrhov (z toho 122 zo zahraničia) od 158 autorov (z toho 50 do 18 rokov). 19. ročník medzinárodnej súťaže (do 31. 7. 2011) je súčasne aktivitou EUROPE-MILSET.

Tvorivé stretnutia a priemyselno-právna ochrana.

Členovia vytvorili 30 pôvodných priemyselno-právne chránených produktov.

Na 8 vynálezcovských výstavách v zahraničí prezentovali 54 slovenských produktov – získali 15 cien a medailí. Aktívna účasť na 10 medzinárodných výstavách vzdelávania, tvorivosti a hračiek – spolu 7 ocenení.

Súťaže a prehliadky technickej tvorivosti.

Tvorba samostatných prác v rámci Stredoškolskej odbornej činnosti, Študentských konferencií a rôznych súťaží napr. ROBOCUP a ISTROBOT. Ostatné napr.: Lukáš Počatko (*1995) z Michaloviec – 3. a 4. súťaže o kreslený fyzikálny vtip SCHOLA LUDUS, 14. Scientific Toy, Sakrálne stavby Slovenska, Nakresli výskumníka´08, Fotografia očami detí´08, Európa v škole´08, Čo je pre mňa parlament´08 (vždy 1. Miesto); Ján Maťaš (*1995) z Banskej Bystrice – ROBOCUP svetová súťaž 4. miesto Graz´09, 16. miesto Singapur´10; 1. miesto Trenčianske robotické dni 2011 Prezentácie projektov a vedeckých hračiek na výstavách v SR (festivaly vedy a techniky AMAVET - ostatnýkrát 2010, Lučenec) a zahraničí – od roku 1995 najmä na svetových a európskych prehliadkach vedecko-technických projektov detí a mládeže: jeden projekt ESI´07, Durban, Juhoafrická republika; štyri projekty VI. ESE´08, Budapešť; sedem projektov ESI´09, Tunis; jeden projekt ESE´10, Moskva.

Vzdelávanie a poskytovanie informácií o hračkách a o priemyselno-právnej ochrane.

Prednášky na 14 medzinárodných seminároch a konferenciách – ostatné:

 • 16. IPA Conference „Play: Learning for Life“ (Berlín, 2005),
 • 6. mezinárodní konference „Rubikova kostka – multikulturalita“ (Praha, 2006),
 • 24. ICCP World Conference „Life is play“ (Brno, 2007),
 • „Pedagogika voľného času - teória a prax“ (Trnava, 2007),
 • 6. International Conference „The Quality of Education: Theoretical and Practical Dimensions“ (Vilnius, 2007),
 • Hry a hračky v 21. storočí (Modrý Kameň, 2008),
 • 25. ICCP World Play Conference „Childern´s Play: New Goal for the Future“ (Lisabon, 2010),
 • 50. IPA WOrld Conference „Playing into the Future - surviving and thriving” (Cardiff/UK, 2011).
Semináre:

„Úžasné a tak jednoduché“, „Vedecká hračka a pokusy v táboroch“ (1999), „Hračka v škole“ (2003)* a „Hračka v edukácii“ s metodicko-pedagogickými centrami*.

Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou „Hračky v edukácii“ (Banská Bystrica, 2005)*.

Spoluusporiadanie medzinárodnej konferencie „Ludotéka – prostredie informálnej edukácie“ (Banská Bystrica – Brezno, 2006)*.

Od novembra 2005 v spolupráci s metodicko-pedagogickými centrami 56 seminárov "Hračky ako prostriedky edukácie". Z vyše 1 200 pedagogických zamestnancov, účastníkov seminárov, 122 spracovali pôvodné práce o využití konkrétnej hračky vo vyučovaní a získali osvedčenie o absolvovaní vzdelávania. Ministerstvo školstva Slovenskej republiky akreditovalo 23. júna 2008 podľa zákona č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní kurz „Hry a hračky ako prostriedky edukácie“. Celkový rozsah kurzu je 60 hodín, z toho 24 hodín prednášok, seminárov a workshopov. Odborní garanti vzdelávania sú prof. PaedDr. Vojtech Korim, CSc., dekan Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela a PaedDr. Eva Balážová, PhD., PdF UMB. Usporiadaním kurzov pre pedagogických zamestnancov, príp. výrobcov a distribútorov hračiek prispievame k zvýšeniu kultúry hry a hrania a využitiu hier a hračiek vo vyučovaní a voľnom čase detí a mládeže.

* v spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Publikácie.

Vlastné publikácie:

 • 3 výstavné katalógy, 2 inštruktážne materiály,
 • 2 zborníky prednášok zo seminárov,
 • E. Balážová et al.: Hračky v škole (2004),
 • E. Balážová, B. Puobišová: Hry a hračky vo výrokoch a obrazoch (2008).
 • Vyše 50 príspevkov najmä v odborných periodikách.
 • Vydanie knihy profesora Stanislava Kučeru: Návraty k pravidlům hry (2008).

Show vedeckých hračiek.

Sústreďovanie hračiek, spracúvanie manuálov, využitie hračiek v edukácii, motivácia tvorby a výroby ap. 64 show vedeckých hračiek na 39 miestach – školy, tábory, miestne akcie, detské nemocnice, zotavovne, napr.: Noc vedcov (september 2008, Techmania Plzeň), Vedecko-technická súťaž detí (máj 2009 s AMAVET a ZSVTS, Banská Bystrica), Slovenská obchodná a priemyselná komora (apríl, 2010, hotel Lux, Banská Bystrica), Noc múzeí (máj 2010, Betliar), Deň hrania v SR (25. september 2010), Európsky týždeň vedy (november 2010, Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava), Deň detí 2011 (Žiar nad Hronom, Lieskovec, Banská Bystrica – radnica, Banská Bystrica – Radvaň).

Interaktívne výstavy.

26 zostáv interaktívnych putovných výstav. Od decembra 1998 do júla 2011 sa na Slovensku pohralo vyše 320 000, najmä mladých, návštevníkov na 261 výstavách v 138 mestách a obciach v 201 inštitúciách (múzeá, galérie, školy, centrá voľného času, knižnice, miestne úrady, domy kultúry, osvetové strediská ap.). V apríli 2004 bola prvá zahraničná výstava „Vedecká hračka putuje Európou“ v Békešskej Čabe (Maďarsko). Výstava „Kaleidoskop – vedecká hračka“ v českej mutácii začala svoje putovanie po Českej republike v centre vedecko-technického poznávania TECHMANIA v Plzni v septembri 2008 – pokračovala v Zámockej galérii v Kladne a v Sladovni v Písku. Participovanie na iných výstavách, napr. Schola ludus (Bratislava, 2000), Bienále fantázie (Martin, 2004), Bibliobraz (Moskva, 2007 a Kaliningrad, 2009). Personalizovaná poštová známka podľa návrhu PaedDr. Kataríny Lucinkiewiczovej, PhD. k 10. výročiu združenia mala krst na otvorení jubilejnej výstavy „X. Vedecká hračka“.

Súčasné putovné interaktívne výstavy:

 • „KALEIDOSKOP – vedecká hračka“ (najmä o optike) je určená predškolákom, žiakom 1. stupňa a rodinám;
 • „ŠPIRÁLA – vedecká hračka“ je najmä pre starších žiakov;
 • „HODNOTY – vedecká hračka“ – návštevníci si popri hre overia svoj odhad niektorých fyzikálnych veličín (hmotnosť, čas, dĺžka, koncentrácia, ...) a popri tom si uvedomia mnohé všeľudské osobné hodnoty (život, sloboda, láska a priateľstvo, rodina, práca, viera, múdrosť, umenie, príroda, vzdelanie, ...), ktoré sú spredmetnené v citátoch a reprodukciách umeleckých diel;
 • „KOLESO – vedecká hračka“ je postavená na najvýznamnejšom vynáleze histórie.
 • „VEDECKÁ HRAČKA V ŠKOLE“ putuje po školách a centrách voľného času v SR.
 • „VEDECKÁ HRAČKA RODINE/DEŤOM“ – najnovšia „kufrová“ výstava je určená na stretnutia rodín a priateľov s deťmi.
 • V Dome techniky ZSVTS v Banskej Bystrici bola od októbra 2009 do júna 2011 stála interaktívna výstava „VEDHRAČKA“ ako základ Centra hier a hračiek – originálneho komplexného osvetovo-vzdelávacieho zariadenia tvorivého poznávania na báze hier, v ktorom sa budú snúbiť funkcie centra vedy a ludotéky (lékotéky) s uplatnením know-how výstav Vedecká hračka. Na výstave VEDHRAČKA bol v auguste 2010 pod patronátom rektorky UMB prof. PhDr. Beaty Kosovej, PhD. denný detský tábor tvorivosti s Dňom robotiky, ktorý navštívil aj primátor Banskej Bystrice Mgr. Ivan Saktor. Na stálej výstave bol ústredný štáb prvého Worldwide Day of Play v SR, do ktorého sa 25. septembra 2010 zapojilo na vyše 100 miestach v 84 mestách a obciach Slovenska vyše 3 000 ľudí rôzneho veku.

  Stála interaktívna výstava VEDHRAČKA je od 28. 5. 2011 v Europa SC pred kinami. V Dome technike ZSVTS v Banskej Bystrici je „VEDHRA – centrum hrania“ – priestor na hravé poznávanie a tiež študovňa, infocentrum a výskumno-vývojové pracovisko (tvorivosť a ludonómia), interaktívna výstavka vybraných vedeckých hračiek a fyzikálnych experimentov s kobercom pre najmenších a tmavým kútom interiérových predmetov, herňa a požičovňa spoločenských hier a hračiek.

  © Vedecká hračka, Ing. Beata Puobišová, júl 2011

 
© 2006 - 2011 vedeckahracka.sk